waste heat oven nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste heat oven nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste heat oven giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste heat oven.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste heat oven

    * kỹ thuật

    lò nhiệt thải