waste generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste generator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste generator

    * kỹ thuật

    nguồn phát chất thải

    nguồn sinh chất thải

    nguồn tạo ra chất thải