waste gas meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste gas meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste gas meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste gas meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste gas meter

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    máy đo khí thải