waste crusher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste crusher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste crusher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste crusher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste crusher

    * kỹ thuật

    máy nghiền chất thải