waste channel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste channel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste channel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste channel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste channel

    * kỹ thuật

    kênh xả