waste casting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste casting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste casting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste casting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste casting

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phế phẩm đúc

    vật đúc hỏng