waste canister nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste canister nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste canister giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste canister.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste canister

    * kỹ thuật

    vật lý:

    thùng chất thải (để chôn vĩnh viễn)