waste avoidance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste avoidance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste avoidance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste avoidance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste avoidance

    * kỹ thuật

    sự hủy bỏ chất thải