war baby nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

war baby nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm war baby giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của war baby.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • war baby

    conceived or born during war

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).