test shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • test shaft

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giếng thử nghiệm