test room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • test room

    * kỹ thuật

    phòng thử nghiệm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • test room

    a room in which tests are conducted

    Synonyms: testing room