test reliability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test reliability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test reliability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test reliability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • test reliability

    * kỹ thuật

    độ tin cậy thử nghiệm