test print nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test print nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test print giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test print.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • test print

    * kỹ thuật

    ảnh in thử

    ảnh rửa thử