test pilot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test pilot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test pilot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test pilot.

Từ điển Anh Việt

  • test pilot

    /'test'pailət/

    * danh từ

    phi công lái máy bay bay thử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • test pilot

    a pilot hired to fly experimental airplanes through maneuvers designed to test them