test on on-load tap-changer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test on on-load tap-changer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test on on-load tap-changer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test on on-load tap-changer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • test on on-load tap-changer

    * kỹ thuật

    điện:

    thử bộ chỉnh áp chịu tải