test broad (usa) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test broad (usa) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test broad (usa) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test broad (usa).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • test broad (usa)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bảng thử nghiệm đo lường