test at constant reduced pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

test at constant reduced pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm test at constant reduced pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của test at constant reduced pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • test at constant reduced pressure

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thí nghiệm dưới áp lực giảm không đổi