step by step nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step by step nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step by step giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step by step.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • step by step

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  từng bước một

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • step by step

  Similar:

  gradually: in a gradual manner

  the snake moved gradually toward its victim

  Synonyms: bit by bit

  stepwise: proceeding in steps

  the voltage was increased stepwise