gradually nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradually nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradually giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradually.

Từ điển Anh Việt

  • gradually

    * phó từ

    dần dần, từ từ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gradually

    * kỹ thuật

    dần dần

Từ điển Anh Anh - Wordnet