gradually downward nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradually downward nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradually downward giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradually downward.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gradually downward

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dần xuống