gradually applied load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradually applied load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradually applied load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradually applied load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gradually applied load

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tải trọng đặt tăng dần

    tải trọng tăng dần