gradually varying flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradually varying flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradually varying flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradually varying flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gradually varying flow

    * kỹ thuật

    dòng biến đổi dần