speed up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • speed up

    * kỹ thuật

    gia tốc

    tăng tốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet