speed-limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed-limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed-limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed-limit.

Từ điển Anh Việt

  • speed-limit

    /'spi:d,limit/

    * danh từ

    tốc độ cao nhất, tốc độ tối đa (quy định)