speed-ball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed-ball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed-ball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed-ball.

Từ điển Anh Việt

  • speed-ball

    * danh từ

    (liều) tiêm côcain lẫn hêrôin