speed-boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed-boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed-boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed-boat.

Từ điển Anh Việt

  • speed-boat

    /'spi:dbout/

    * danh từ

    tàu (thuỷ) chạy nhanh