speed box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • speed box

    * kỹ thuật

    hộp tốc độ