speed cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • speed cap

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vận tốc cực đại