speed bump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed bump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed bump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed bump.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • speed bump

    a hindrance to speeding created by a crosswise ridge in the surface of a roadway

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).