speed ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • speed ratio

    * kỹ thuật

    tỷ số truyền

    cơ khí & công trình:

    tỷ số tốc độ