speed rating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed rating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed rating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed rating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • speed rating

    * kỹ thuật

    ô tô:

    kí tự chỉ tốc độ (tối đa cho phép)