speed cement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed cement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed cement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed cement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • speed cement

    * kỹ thuật

    xi măng cứng nhanh