speed cone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed cone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed cone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed cone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • speed cone

    * kỹ thuật

    bánh côn điều tốc

    bánh đai bậc

    puli có bậc