speedwriting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speedwriting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speedwriting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speedwriting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • speedwriting

    * kinh tế

    phép tốc ký (cách viết nhanh tắt bằng các chữ cái)