speed-dial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed-dial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed-dial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed-dial.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • speed-dial

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    quay số nhanh