speed symbol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed symbol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed symbol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed symbol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • speed symbol

    * kỹ thuật

    ô tô:

    kí tự chỉ tốc độ (tối đa cho phép)