speed bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • speed bar

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sọc chỉ tốc