speeding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speeding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speeding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speeding.

Từ điển Anh Việt

  • speeding

    /'spi:diɳ/

    * danh từ

    sự lái xe quá tốc độ quy định

Từ điển Anh Anh - Wordnet