speed-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed-up.

Từ điển Anh Việt

  • speed-up

    /'spi:d,ʌp/

    * danh từ

    sự tăng tốc độ