speedo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speedo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speedo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speedo.

Từ điển Anh Việt

  • speedo

    * danh từ

    xem speedomiter