speed brake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed brake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed brake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed brake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • speed brake

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tấm cản khí động