speed-post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed-post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed-post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed-post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • speed-post

    * kinh tế

    thư phát chuyển nhanh