speed lathe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

speed lathe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm speed lathe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của speed lathe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • speed lathe

    * kỹ thuật

    máy tiện cao tốc

    cơ khí & công trình:

    máy tiện tốc độ cao