sausage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage.

Từ điển Anh Việt

 • sausage

  /'sɔsidʤ/

  * danh từ

  xúc xích; dồi; lạp xường

  (quân sự) khí cầu thám không (hình xúc xích)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sausage

  * kinh tế

  dồi

  giò

  khối thịt xay làm xúc xích

  lạp xưởng

  xúc xích

  * kỹ thuật

  lạp xường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sausage

  highly seasoned minced meat stuffed in casings

  Similar:

  blimp: a small nonrigid airship used for observation or as a barrage balloon

  Synonyms: sausage balloon