sausage filler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage filler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage filler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage filler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage filler

    * kinh tế

    máy nhồi xúc xích