sausage meat cooler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage meat cooler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage meat cooler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage meat cooler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage meat cooler

    * kinh tế

    phòng lạnh chứa giò