sausage pizza nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage pizza nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage pizza giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage pizza.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sausage pizza

    tomato and cheese pizza with sausage

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).