sausage-machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage-machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage-machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage-machine.

Từ điển Anh Việt

  • sausage-machine

    * danh từ

    máy làm xúc xích

    vật tạo ra những sản phẩm, tư tưởng như nhau

    this school is a sausage-machine: trường học này đào tạo tư tưởng rập khuôn