sausage making nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage making nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage making giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage making.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage making

    * kinh tế

    sự sản xuất giò