sausage patty table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage patty table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage patty table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage patty table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage patty table

    * kinh tế

    bàn nhồi giò